Stanovy spolku Kite Club Milada, z. s.

 1. Čl. 1 Název, forma a sídlo
  Spolek (Kite Club Milada, z. s.) (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo na adrese Thámova 468/1, Teplice, 41501.
 2. Čl. 2 Charakter spolku
  Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili sportovci se společným zájmem o sportovní činnost.
 3. Čl. 3 Základní účely spolku
  Základními účely spolku jsou:
  a) budovat, provozovat, udržovat zařízení, která vlastní nebo užívá
  b) vést své členy k dodržování etických a mravních pravidel
  c) hájit zájmy spolku navenek i uvnitř organizace, za tím účelem spolupracovat s orgány obce a jinými subjekty
 4. Čl. 4 Členství ve spolku
  Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR.
  Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.
  Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.
  Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.
  Člen spolku má právo zejména:
  a) účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů
  b) posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku
  c) předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku

  Člen spolku je povinen zejména:
  a) dodržovat stanovy
 5. Čl. 5 Zánik členství
  Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.
 6. Čl. 6 Orgány spolku
  1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně aby
   a) schválila případné změny stanov,
   b) zvolila na pětileté funkční období nejméně tříčlennou radu spolku, případně tuto radu spolku odvolala,
   c) schválila zprávu o činnosti spolku
   d) určila koncepci činnosti spolku na další období,
   e) zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku,
   f) rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,
   g) vyloučila člena pro hrubé porušování stanov
  2. Zasedání členské schůze spolku svolává rada spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá rada spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
  3. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.
  4. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.
  5. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí rada spolku, která si volí ze svého středu předsedu. V kompetenci rady spolku je také předsedu odvolat.
  6. Rada spolku je tříčlenná. Její funkční období je pětileté. Rada spolku se schází dle potřeby. Rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů a zároveň je přítomen předseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.
  7. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady spolku je předseda spolku povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Rady.
  8. Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech a podepisuje příslušné dokumenty. Jeho funkční období je pětileté. Předseda je volený Radou spolku.
 7. Čl. 7 Závěrečná ustanovení
  1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
  2. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 19.4.2016. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem.